Algemene voorwaarden parket

 

Artikel 1: toepassing

Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de co-contractant hierna genoemd klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

 

Artikel 2: offertes en overeenkomsten

Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerders worden ondertekend en blijven 3 maand geldig. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs incl. BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.

 

Artikel 3: uitvoering der werken

Tenzij anders overeengekomen moet één bestelling ononderbroken afgewerkt worden. Indien meerdere verplaatsingen noodzakelijk zijn, om andere redenen dan waarvan wij als leverancier oorzakelijk zijn, kunnen deze in rekening gebracht worden.

De klant wordt in kennis gesteld van de juiste dag waarop levering en/of plaatsing geschiedt.
Wanneer de levering of plaatsing niet kan doorgaan omdat de te installeren ruimte niet ver genoeg is afgewerkt, niet vrij is, of het gebouw niet toegankelijk is, worden de gedane verplaatsingskosten in rekening gebracht. Vernibo bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. De goederen worden op risico van Vernibo tot op de werf gebracht. De levering is voorzien gelijkvloers of een verdieping welke vlot te bereiken is met de trap en de lift. Alle supplementaire kosten voor het bereiken van een verdieping die aan deze voorwaarden niet voldoet, worden in rekening gebracht.

De klant neemt de nodige voorzorgen (parkeerplaatsen en –borden) zodat wij ongehinderd en reglementair kunnen parkeren voor het leverings-plaatsingsadres. Na levering van de goederen gaat het risico over op de klant.

De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van Vernibo om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum.

 

Artikel 4: oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid

Electriciteit en verwarming zijn te voorzien door de klant. De klant zal zorgen voor voldoende stopcontacten (16 Amp. met aarding).

De temperatuur in de lokalen waar de parket of plankenvloer dienen te worden geplaatst of geschuurd zal tussen de 15 en 22° worden gehouden en dit van ongeveeer 3 weken voor het plaatsen en tijdens de plaatsing zelf.

Alvorens ons hout bewerkt wordt, ondergaat het een doelmatige behandeling in daartoe bestemde droogovens. Wij waarborgen ten strengste de volkomen droogheid van het hout. Om deze redenen zal de klant zorg dragen dat de relatieve luchtvochtigheid tussen de 50 en 80% blijft voor en tijdens de plaatsing van de parket, plankenvloer. Na de plaatsing dient 50 à 65% relatieve luchtvochtigheid gerespecteerd om de goede gedragingen van het hout te waarborgen.

Alle werken die vocht veroorzaken dienen beëindigd voor de aanvang van de parketwerken. Er zullen geen andere werken in uitvoering zijn of worden aangevangen, in de lokalen waar parket wordt geplaatst, dit tot na het aanvaarden van de parket. De lokalen moeten vooraf ontruimd en gereinigd zijn. Wanneer Vernibo dit moet doen, zal deze prestatie worden aangerekend. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk bedongen, moet de oude vloerbekleding zijn weggenomen door de klant. Wanneer Vernibo dit zelf moet doen, zal dit worden aangerekend. De radiatoren welke met het parket in aanraking komen, zullen op eerste verzoek door de klant verwijderd en door hem herplaatst worden. Elke isolatie rond de verwarmingsbuizen zal door de klant aangebracht worden. Deze laatste ontslaat onze firma dan ook uitdrukkelijk van elke verantwoordelijkehid voor gevolgen die zouden kunnen voortspuiten uit de afwezigheid van dergelijke isolatie, afwezigheid die onze firma niet zal verhinderen het parket te plaatsen.

Indien blijkt dat de kwaliteit en/of de staat van de chappevloer niet voldoet om het degelijk plaatsen van het parket zullen wij kunnen weigeren de werken uit te voeren, zonder dat zulks recht geeft op enige vorm van schadevergoeding.

Onze opgegeven prijs is berekend op een ondergrond in goede staat, eventuele aanpassingen zoals: aanbrengen van egaline, verwijderen vloerbekledingsresten, uitbreken deurdorpels, inkorten deuren zijn niet in de prijs inbegrepen en zullen door de klant, voor de aanvang der werken of door ons in uurloon worden uitgevoerd. Als de chappe niet door onze firma is utigevoerd, ontlast de klant ons uitdrukkelijk van elke verantwoordelijkheid voor elk gebrek van welke aard ook, zelfs zichtbaar, van de chappe. De klant verklaart uitdrukkelijk onze firma te ontslaan van het aanleggen der chappe door derden uitgevoerd te volgen, of te controleren. De klant duidt voor de aanvang der werken de plaatsen aan waar eventuele leidingen zich bevinden ook op plinthoogte.

Het hout zal geleverd worden in de afmetingen, beschikbaar op het ogenblik van de uitvoering van het werk; de wensen van de klant zullen nochtans voor zover mogelijk is, in aanmerking genomen worden. Onder de vermelde dikte van het parket wordt deze voor het schuren verstaan.

De klant is verantwoordelijk tegenover Vernibo voor de schade door anderen aan ons werk berokkend.

 

Artikel 5:

Omdat tijdens het verlijmen en/of lakken explosieve gassen kunnen vrijkomen, zullen tijdens de ganse duur der werken de klanten er zorg voor dragen geen open vuren of vonkverwekkende toestellen te gebruiken of te laten gebruiken door derden, dit om brandgevaar te voorkomen.

 

Artikel 6:

De uitvoering der werken dient te gebeuren volgens de regels van het goede vakmanschap. Deze worden gespecifieerd in de eigenlijke overeenkomst of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

 

Artikel 7:

Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen 8 dagen na plaatsing, geen bemerkingen aangetekend worden overgemaakt aan Vernibo bvba, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en de definitieve oplevering. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en de gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden, moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan Vernibo, zoniet worden zij geacht aanvaard te zijn. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek, lichte verschillen in kleur of textuur of het verkleuren van het hout of lakwerk, de werking van het hout of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten na ontdekking onmiddellijk worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd. Daarnaast wordt, behoudens andersluidend schriftelijk beding, op de uitgevoerde werken voor de lichte verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstelling wordt geen waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich enkel tot vervangen van elk stuk waarvan de constructie en/of montage bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.

De waarborg dekt niet:

 • het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten
 • de schade veroorzaakt door overmacht
 • een handeling of de opzettelijke fout van om het even welke persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden.

 

Artikel 8:

Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. Leveringen die uitgesteld moeten worden op verzoek van de klant zijn betaalbaar 50% offerteprijs van zodra deze ter beschikking zijn in ons magazijn.

 

Artikel 9:

De prestaties worden betaald zoals afgesproken in de overeenkomst. 50% bij levering of aanvang der werken.

Saldo contant bij einde der werken. Het bedrag van de factuur dient betaald te zijn op de vervaldag.

Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt Vernibo zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur betaald werd, zonder dat hiervoor enige schadevergoeding kan verschuldigd zijn door Vernibo.

Wanneer de facturen niet tijdig betaald worden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan wettelijke rentevoet, verhoogd met 4 punten. Daarnaast is van rechtswege een forfetaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigd bedrag, met een minimum van 125 euro.

Zonder uitdrukkelijke vermelding in het contract mag geen enkele som en/of bedrag achtergehouden worden als waarborg voor de uitgevoerde werken.

Alle geleverde en geplaatste materialen blijven onze eigendom zolang deze niet betaald zijn. Indien de klant kan genieten van BTW-tarief 6% dient het attestje teruggestuurd te worden met de offerte.

Alleen de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om de geschillen te beslechten die zouden kunnen ontstaan tussen ons en de klant.

Algemene voorwaarden aanbouwen en bijgebouwen

 1. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van het contract. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de bijzondere voorwaarden vermeld in het contract en de algemene voorwaarden, primeren de bijzondere voorwaarden.
 2. De prijs, exclusief BTW, is, na ondertekening van het contract, vast en geldig voor 2 maanden. Na 2 maanden wordt de prijs herzien.
 3. De bestelde constructie(s) is/zijn bindend en kan/kunnen op vraag van de klant slechts gewijzigd worden (i) op voorwaarde dat het productieproces niet is gestart, (ii) mits betaling van een vergoeding van minstens 50€ excl. BTW per wijziging en (iii) na schriftelijk akkoord van beide partijen. Een wijziging van de bestelde constructie(s) resulteert in een prijsaanpassing (in min of in plus) en kan aanleiding geven tot een latere leveringstermijn.
 4. De klant zorgt ervoor dat het terrein bereik- en berijdbaar is met vrachtwagens tot op de plaats waar de constructie geleverd moet worden. Na de levering is de klant verantwoordelijk voor elk risico (zoals b.v. brand, diefstal, inbraak, overstroming…). Als de constructie door Vernibo  geplaatst wordt, moet de bouwplaats (i) vrij zijn van alle materialen, struiken en/of bomen en (ii) horizontaal, effen en volledig genivelleerd zijn. Alle daaraan verbonden kosten vallen ten laste van de klant. Indien de bouwplaats niet voldoende toegankelijk is, ontruimd is of niet horizontaal, effen en/of genivelleerd is, worden alle aanvullende kosten die er het gevolg van zijn, aan de klant doorgerekend of kan Vernibo weigeren de constructie te plaatsen. De klant verzekert dat de bouwplaats en de omgeving waar de constructie dient opgetrokken te worden volledig in orde is en ontheft Vernibo van alle eventuele gebreken (b.v. slechte ondergrond, muren, fundering, tegels…). Alle bouwwerkzaamheden uitgevoerd door anderen dan Vernibo, voor of na de plaatsing, moeten volgens de regels der kunst gebeuren en de specificaties dienen aan Vernibo medegedeeld te worden.
  De klant zorgt ervoor dat de vrachtwagen (10-12m) legaal kan parkeren op de plaats van levering (en plaatsing). Desgevallend dient de klant de nodige toelatingsdocumenten aan te vragen. Indien de klant deze verplichting niet nakomt, worden eventuele boetes en/of andere sancties aan de klant doorgerekend.
 5. het loutere feit van de bestelling erkent de klant in kennis gesteld zijn van de kenmerken; hoedanigheden en mogelijkheden van de koopwaar. Hij verklaart deze te aanvaarden. De Klant ontslaat de verkoper van welk danige aansprakelijkheid voor gebreken van de koopwaar, zichtbaar en onzichtbaar. De klant erkent dat hout kan krimpen in lengte en tot 10 % kan krimpen in breedte en dikte. De klant erkent dat sommige houtsoort na plaatsing moet behandelen met olie of met een houtbeits, zodanig dat het hout geen water kan opslorpen en/of doorlaten. Dat alle hout onder weersomstandigheden zal verkleuren. Dat hout een levend product is en dusdanig zal reageren op klimatologische veranderingen.
 1. De termijnen vermeld in het contract zijn slechts indicatief en worden automatisch verlengd in geval van overmacht, weerverletdagen, onmogelijkheid om de klant te bereiken, om met de klant een afspraak te maken of andere redenen die aan de klant of aan een derde te wijten zijn (zoals bv. bouwvergunning, metselwerken, …). Vernibo kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor afwijkingen van de afgesproken termijnen. De totale doorlooptijd van een dossier wordt niet gegarandeerd, wanneer er sprake is van uitstel van termijnen.
 2. De klant kent een bijkomende termijn van 30 dagen na aangetekende ingebrekestelling voor levering (en plaatsing) toe aan Vernibo. Deze termijn begint pas te lopen nadat de in het contract voorziene termijn (of desgevallend de uitgestelde of verlengde termijn) verstreken is. Na verstrijken van deze bijkomende termijn van 30 dagen, is de klant gerechtigd het contract éénzijdig te verbreken voor wat betreft het niet uitgevoerde deel. Deze éénzijdige verbreking doet een onmiddellijke afrekening tussen partijen ontstaan, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vergoeding.
 3. Indien het contract gesloten werd onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een bouwvergunning en/of van een lening bij de bank, dient de klant, ingeval van het niet verkrijgen van een bouwvergunning en/of van een lening bij de bank, het bewijs van weigering van de bouwvergunning en/of minstens 3 bewijzen van weigering van de lening bij minstens 3 verschillende banken, te bezorgen aan Vernibo. Het bedrag van de bij de bank aangevraagde lening mag het bedrag van het contract niet overschrijden en de aanvraag dient tegen de geldende marktvoorwaarden te gebeuren.
 4. De klant draagt als enige elke aansprakelijkheid in verband met gelijk welke administratieve vergunning (bouw-, milieu-…) en verzekert ze, indien nodig, te hebben. De klant ontlast Vernibo van alle mogelijke gevolgen, in geval van overtreding van huidige clausule. Indien de vergunning wel verleend zou worden mits een aantal aanpassingen aan de constructie, die geen wezenlijk esthetisch verschil veroorzaken en op voorwaarde dat de prijs maximaal 10% verhoogt, is de klant verplicht de nodige aanpassingen te aanvaarden. Indien om de één of andere reden blijkt dat de tussenkomst van een architect vereist is, vallen de kosten hiervoor uitsluitend ten laste van de klant en is dit geen geldige reden om het contract te beëindigen.
 5. Verbreking van het contract (o.a. annulatie) geeft de niet-verbrekende partij recht op een schadevergoeding van 25% op de overeengekomen prijs, onverminderd het recht om een hogere schade te bewijzen, rekening houdend met alle mogelijke elementen.
 6. Om geldig te zijn, dient elke klacht binnen de 8 dagen, na het leveren (en plaatsen) of het ophalen, per aangetekend schrijven verstuurd te worden. In geval van defecte of verkeerde levering, welke door Vernibo uitdrukkelijk wordt erkend, zullen de geleverde goederen vervangen en/of hersteld worden, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. Indien vervanging en/of herstelling van de goederen onmogelijk blijkt, blijft de verantwoordelijkheid van Vernibo beperkt tot het bedrag van de factuur nopens het betwiste gedeelte. In geen geval zal de klant gerechtigd zijn een bedrag in te houden dat hoger is dan het werkelijk bedrag van de herstellingen, en in ieder geval zal het ingehouden bedrag proportioneel zijn ten opzichte van het (de) vastgesteld(e) gebrek(en).
 7. Onverminderd de tienjarige aansprakelijkheid van Vernibo, is zij slechts aansprakelijk voor lichte verborgen gebreken (d.i. gebreken die de stabiliteit van het gebouw niet aantasten) met betrekking tot de uitgevoerde werken gedurende een periode van 1 jaar na de oplevering van de werken. Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen per aangetekend schrijven te worden meegedeeld, onmiddellijk na de ontdekking ervan. De klachten dienen zeer nauwkeurig te worden omschreven en verduidelijkt te worden met foto’s. In elk geval dient elke op verborgen gebreken gesteunde vordering, op straffe van verval, te worden ingesteld binnen 1 jaar na de oplevering van de werken.
 8. Iedere door Vernibo verkochte constructie die niet door haar werd vervaardigd, m.a.w. goederen aangekocht bij leveranciers (zoals bv. zonneweringen, lamellendaken, serres, tuinmeubelen, …) draagt de garantie die door de betrokken leverancier wordt gegeven.
 9. Vernibo is niet verantwoordelijk voor thermische breuken. Deze treden op wanneer tussen 2 aangrenzende zones in éénzelfde glasblad grote temperatuurverschillen optreden. Gordijnen, voorwerpen net tegen het raam, affiches op het raam, een warmtebron (bv. radiator of airconditioning) die warmte of koude blaast richting het glas kunnen deze breuk beïnvloeden.
 10. Alle facturen zijn betaalbaar netto en zonder korting (zelfs bij vervroegde betaling) op de maatschappelijke zetel. De niet-betaling op de vervaldag brengt van rechtswege een conventionele intrest van 10% per jaar op. In geval van niet-betaling binnen de 8 dagen na de ingebrekestelling zal het saldo met 10% verhoogd worden bij wijze van een conventioneel en forfaitair schadebeding, met een maximum van € 4.000. Vernibo aanvaardt geen contante betalingen boven de 10% van de verkoopprijs met een maximumbedrag van € 3.000, met uitzondering van bestellingen met een verkoopprijs beneden € 3.000 (artikel 21 AWW van 11 januari 1993).
 11. De geleverde (en geplaatste) goederen blijven eigendom van Vernibo zolang de klant in gebreke blijft al haar verplichtingen na te leven. Dit eigendomsvoorbehoud blijft geldig wanneer de klant de goederen heeft behandeld en/of deze vastgemaakt werden aan een andere constructie of in de grond.
 12. Het contract is onder voorbehoud van de maatname door de projectleider. Vernibo behoudt zich het recht voor om het contract buitengerechtelijk te beëindigen, ingeval na de maatname blijkt dat de technische uitvoering van de werken onmogelijk is, zonder enige aanvullende vergoeding verschuldigd te zijn.
 13. In geval van nalatigheid van de klant, kan Vernibo de klant in gebreke stellen om haar verplichtingen na te leven binnen een termijn van 30 dagen. Bij gebrek aan positieve reactie, kan Vernibo het contract buitengerechtelijk beëindigen.
 14. Het contract wordt in al haar opzichten beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgische recht.
  Elke betwisting die uit of met betrekking tot het contract zou voortvloeien, zal uitsluitend en definitief beslecht worden door de hoven en rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement Mechelen. Vernibo behoudt zich evenwel het recht voor om een eventueel geschil voor de rechtbank van de woonplaats van de klant aanhangig te maken.
 15. De ingevulde persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor marketingdoeleinden. Vernibo draagt zorg voor de privacy van de klant en handelt steeds in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Richtlijnen Vloerverwarming

 

Ondanks de vele misverstanden is een parketvloer wel degelijk goed te combineren met vloerverwarming. Er zijn echter wel een aantal belangrijke voorschriften waar rekening dient mee gehouden te worden.

Deze voorschriften kunnen we grofweg in 3 catgeorieën onderverdelen.

 1. Voor het plaatsen van de parketvloer.
 2. Bij het plaatsen van de parketvloer.
 3. Na het plaatsen van de parketvloer.

Naast de algemene voorschriften wat betreft het plaatsen van parket, gelden voor het plaatsen van parketvloeren op vloerverwarming nog een aantal specifieke voorschriften die strikt moeten nageleefd worden.

 

1. Voor het plaatsen van de parketvloer.

 

Eisen gesteld aan de dekvloer:

De dekvloer dient op het gelijkvloers zwevend geplaatst te worden op een afdoend (niet doorprikt) vochtscherm. Dit om eventueel contact met grondvocht, nu en in de toekomst, uit te sluiten.

Indien er geen afdoend of een doorprikt vochtscherm aanwezig is dient een aangepaste rest- of drukvochtcoating of plastic folie aangebracht te worden om het parket te beschermen tegen opstijgend grondvocht. Op de coating kan rechtstreeks verlijmd worden wat een betere geleiding van de warmte garandeert. Het gebruik van een plastic folie met daarop dempende isolatielagen is echter minder aan te raden omdat dit isolerende bufferlagen gaat creëren, wat het rendement van de vloerverwarming sterk gaat verminderen

Vloeropbouw:
Deze voorschriften gelden zowel voor nieuwe als bestaande dekvloeren.
Indien het isolatiemateriaal bestaat uit plaatmateriaal in plaats van gespoten PUR, dan kan/moet het vochtscherm onder deze platen geplaatst en opgetrokken worden.

Ook het vereiste massavochtgehalte van de dekvloer is specifiek voor vloerverwarming.

  • Maximum 2% CM meting voor cementgebonden dekvloeren
  • Maximum 0,6% CM meting voor anhydriet dekvloeren.

Nieuwe gegoten anhydriet dekvloeren dienen wel eerst voorgeschuurd te worden om de “melkhuid” te verwijderen en nadien dient een aangepaste primer aangebracht te worden teneinde een goede hechting van de lijm te garanderen (dit dient ook te gebeuren wanneer u geen vloerverwarming heeft).

 

Keuze van het parket

Natuurlijk dient u eerst en vooral een parket vloer te kiezen (onder andere ook belangrijk om bij een nieuwe chape de juiste dikte van de parketvloer aan de chapist te kunnen meedelen zodat eventuele overgangen naar een andere vloerbedekking naadloos kunnen worden afgewerkt).
Ook hier zijn er een aantal voorschriften die nauwgezet dienen gevolgd te worden:

  • Bij massief parket is het aan te raden om het traditioneel parket te kiezen (10mm parket gelijmd en genageld op een onderparket van 8mm). Deze tweelaagse plaatsingsmethode garandeert een stabiele parketvloer. Door jarenlange ervaring adviseren wij een maximale breedte van 16cm om eventuele stabiliteitsproblemen van uw parketvloer te vermijden, kleinere parketvormen zoals bvb mozaïekparket  (dambord, lamel op kant,….) stroken,… kunnen ook op vloerverwarming geplaatst worden.
  • Een alternatief voor massieve parket is het meerlagig parket (kant en klaar parket opgebouwd uit 2 of meer lagen). Door zijn opbouw en samenstelling beweegt deze parketvorm minder en is deze vormvaster dan massieve parketvloeren en dit zeker in bredere breedtes. Belangrijk is wel dat de fabrikant van deze parketvloeren garantie geeft op vloerverwarming. Kwalitatief mindere merken geven immers niet altijd voldoende garanties dat hun product op vloerverwarming mag geplaatst worden.
  • Niet alle houtsoorten zijn echter even geschikt op vloerverwarming (oa beuk, kerselaar, esdoorn,…), ook hier kunnen wij u adviseren welke houtsoort geschikt is om op vloerverwarming te plaatsen.

 

Opstarten van de vloerverwarming voor het plaatsen.

Het verwarmingssysteem wordt na de plaatsing van de dekvloer slechts na de juiste wachttijd (als de dekvloer voldoende droog is) (minimum 21 dagen), traag in werking gesteld tot een temperatuur van ongeveer 20° Celsius bereikt wordt in de buizen. Dan moet de temperatuur gradueel dagelijks met 5° Celsius verhoogd worden tot de temperatuur in de buizen een 40° Celsius bedraagt, Deze temperatuur moet aangehouden worden tot de dekvloer het gewenste massavochtgehalte bereikt heeft. Tijdens de voorafgaande werfcontrole meten wij onder andere het vochtgehalte en de temperatuur van de dekvloer.

 

 

2. Bij het plaatsen van de parketvloer op vloerverwarming.

Net voor het plaatsen moet de vloerverwarming teruggebracht worden tot een 20 graden in de buizen en een tweetal dagen na het plaatsen mag deze terug gradueel met een 5° Celsius per dag opgebouwd worden tot een 40° Celsius in de buizen. Deze stap dient steeds gevolgd worden indien de vloerverwarming volledig werd afgezet.

Deze stappen dienen bij het plaatsen van traditioneel parket 2x herhaald te worden.(voor de juiste afstelling contacteert u best uw chauffagist).

Het is dus uiterst belangrijk om de vloerverwarming nooit direct op volle kracht te laten draaien, zelfs niet ettelijke jaren na de plaatsing.

Indien er hogere temperaturen bereikt worden dan deze die hierboven beschreven worden kan het hout meer gaan krimpen. In bestaande woningen is het aan te raden om vloerverwarming te gebruiken als basisverwarming en te combineren met conventionele verwarming voor piekverwarming of voor snelle opwarming. In goed geïsoleerde gebouwen (ver-nieuwbouw) kan vloerverwarming ook gebruikt worden als hoofdverwarming.

 

 

3. Na de plaatsing van de parketvloer bij vloerverwarming.

Na de plaatsing van de parketvloer moet men er voor zorgen dat de temperatuur aan de bovenkant van de chape maximum 28 graden bedraagt (dit is ongveer een 40 graden in de buizen) en dit voor dezelfde redenen als in punt 2 reeds beschreven is. Uw chauffagist kan u helpen bij de afstelling van uw vloerverwarmingssysteem.

De relatieve luchtvochtigheid in de ruimte dient tussen de 45 en 65% RV te bedragen en dit om de kans op vervorming, vorming van scheurtjes of open spleetjes zo goed als mogelijk te verminderen. Rekening houdend hiermee is kiervorming over het algemeen regelmatig verdeeld, en moet geduld worden. Aangezien uw parketvloer op vloerverwarming geplaatst is, zal de hygrische vervorming van deze houten vloerbekleding groter zijn dan in normale omstandigheden. Bovendien kunnen de houten elementen onderaan en bovenaan een andere vochtgehalte aannemen die bij vloerverwarming nog eens versterkt wordt. Men dient er zich dan ook terdege van bewust te zijn dat de kans op vervorming, vorming van scheurtjes of open spleetjes in de voegen groter kan zijn.

Het lijkt ons dus raadzaam een vochtigheidsmeter in uw bezit te hebben en deze zeker in de winterperiodes nauwlettend in het oog te houden.
Blijkt uw parket toch extreme spleten of vervorming te vertonen gelieve ons onmiddellijk te contacteren. Wij sturen dan zo snel mogelijk een bekwaam persoon om de oorzaak vast te stellen zodat de schade enigszins kan beperkt worden.

Indien de woning in de winter voor een korte periode zou verlaten worden en u de verwarming zou verlagen, is het aan te raden deze niet volledig af te sluiten maar eventueel te verlagen zodat u de vloerverwarming niet in fases moet herstarten bij terugkomst. (zoals bij het begin van de verwarmingsperiode).
Het best vermijdt men ook al te grote klimaatschommelingen in de woning omdat het hout dan te veel van omgevingsvocht kan veranderen want nadelig zou zijn voor de stabiliteit van de plank.

De relatieve luchtvochtigheid ter hoogte van de vloer blijft hoger dan 40% RV en het best blijft men tussen de 45% RV en 65% RV.

Het bedekken van dergelijke parket met tapijten verhoogt de temperatuur aan de oppervlakte waardoor men plaatselijk meer kans heeft op grotere voegen, dus het bedekken van parketvloeren met vloerbedekkingen allerhande is niet aan te raden.